Roczny raport 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2017 r.

W 2017 roku spółka TECHO, a.s. prowadziła działalność w pełnej zgodności z przedmiotem działalności zadeklarowanym w rejestrze handlowym.

Firma TECHO, a.s. osiągnęła zysk (bez otrzymanych dywidend) w wysokości 20 mln CZK, który był o ok. 5 mln CZK niższy od porównywalnej kwoty za rok 2016. Wynik ten osiągnięto w czasie, gdy Narodowy Bank Czeski zakończył interwencję walutową, a późniejsze wahania kursów walutowych miały istotny negatywny wpływ na osiągi finansowe.

Największa część przychodów została wygenerowana z projektów dla kluczowych klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Projekt ŠKODA AUTO obejmuje dostawę własnych produktów i usług, natomiast projekt ERSTE (Česká spořitelna) obejmuje głównie kompleksowe aranżacje (fit-out).

Wyniki finansowe spółki po opodatkowaniu za 2017 rok wyniosły 31 mln CZK, z czego 11 mln CZK to dywidendy otrzymane od spółek zależnych.

W 2017 r. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 12 mln CZK.

Firma stosuje system zarządzania środowiskowego certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001:2005, a w styczniu 2017 roku pomyślnie przeszła audyt recertyfikacyjny.

Pełny raport można pobrać tutaj:

Vyrocni_zprava_2017_an_30Ew988

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Daj nam znać!